Cadastre

En l’actualitat l’Ajuntament està en tràmits de l’acreditació per donar-se d’alta a l’oficina virtual del cadastre.
Les consultes, canvis de nom i altres tramitacions podeu fer-les a través de la pàgina www.catastro.minhac.es

La informació que trobareu en aquesta pàgina web és:
 • Cartografia cadastral, tant rústica com urbana
 • Certificacions cadastrals descriptives i gràfiques
 • Canvis de nom, modificacions d’errades, etc.

Tributs

CÀNON D'AIGUA

CIRCULAR INFORMATIVA DE L’APLICACIÓ DEL CANON D’AIGUA

En data 1 d’abril de 2000 va entrar en vigor el Decret 103/2000, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’ingrés específic principal és el Cànon de l’Aigua, impost ecològic sobre l’ús de l’aigua o la càrrega contaminant abocada, que resta afectat a:

• La prevenció en origen de la contaminació i el manteniment dels cabals ecològics.
• L’assoliment d’altres objectius de la planificació hidrològica, en particular les despeses d’inversions i d’explotació de les infrastructures.
• Altres despeses que genera l’acompliment de les funcions de l’Agència Catalana de l’aigua.

El Cànon de l’Aigua constitueix un tribut establert per la Generalitat de Catalunya, destinat al finançament dels costos de construcció i explotació d’instal·lacions públiques de sanejament, la Gestió del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquest tribut s’aplica sobre consums que tinguin com origen fonts pròpies de proveïment d’aigua, com aprofitaments d’aigües superficials, subterrànies o instal·lacions de recollida d’aigües pluvials. En aquest cas, l’Agència Catalana de l’Aigua liquida el Cànon de l’Aigua directament a l’usuari.

El Cànon de l’Aigua també s’aplica sobre el volum d’aigua subministrat per una entitat de subministrament d’aigua, pública o privada. En aquest cas, l’entitat subministradora (l’Ajuntament) efectuarà el cobrament del Cànon de l’aigua, i posteriorment el liquida a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tarifes del Cànon de l’Aigua

La Llei 6/99 de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua en l’article 42 , tenint en compte que la base imposable del Cànon de l’aigua és el volum de l’aigua consumit o estimat.

L’import d’aquest tribut es determina tenint en compte la finalitat del consum de l’aigua, si és per a consum domèstic o industrial.

El consum mínim de 6 m3/mes, que s’aplica en el càlcul del rebut.

L’import que s’aplica en els rebuts és el mínim que s’estableix en l’article 42 de la Llei 6/99, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, tenint en compte que la base imposable del Cànon de l’Aigua és el volum de l’aigua consumit o estimat.
En el nostre cas, donat que no tenim comptadors, en la facturació s’aplica el consum mínim, que és de 6m3/mes, tant en usos domèstics com industrials, llevat dels establiments turístics, que es determina en el punt 2.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 42 de la Llei 6/99, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

Anem a veure cadascun d’aquest supòsits:

1.- Ús domèstic:

El tipus de gravamen, un cop aplicats els coeficients reductors establerts per la Llei (àmbit territorial i concentració demogràfica), és de 20’19 ptas/m3.

( 6m3 x 12 mesos = 72 m3 any
72 m3 any x 20’19 pta/m3 = 1.454 + 7 % IVA = 1.555 pta./ any per habitatge)

2.- Usos Industrials:

En aquest usos tenim dos tipus de gravamen a aplicar al consum.

Tipus de gravamen general:
El tipus de gravamen general que correspon a l’ús de l’aigua i que fent aplicació de la reducció establerta en la Llei per àmbit territorial es de 0 ptes/m3.

Tipus de gravamen específic:
El tipus de gravamen específic que correspon a la contaminació de l’aigua, és de 45, 61 ptes/m3 x 6m3/mes x 7 % IVA.
Els establiments hotelers, càmpings, residències cases de pagès… s’aplicarà en 3 m3 x plaça i mes.

TAXA DE CLAVEGUERES

Aquesta taxa es cobra una vegada a l’any, l’import és de 8.11 euros.
La recaptació la tenim delegada a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, el telèfon de consultes és: 973 65 02 63.
Els canvis de nom i les domiciliacions ens les heu de comunicar a l’Ajuntament.

TAXA D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

Ordenança Fiscal núm. 14

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

euros
Fotocòpies DIN-A4 0.08
Fotocòpies DIN-A3 0.20
Fotocòpies color DIN-A4 1
Fotocòpies color DIN-A3 1.50
Servei de fax rebut o emès / preu per full 1
Confrontació de documents per gestions amb l'ajuntament / preu per full 0
Ídem amb altres òrgans 0.50
Per còpia de plànol zona urbana a color 2
Per còpia de tot el text formatiu 20
Per còpia de la normativa urbanística en CD 15
Plec de clàusules per pendre part en les licitacions 5
Certificat d'aprofitament urbanístic:
- Sobre sòl urbà
- Sobre ua o sau desencolupat
- Sobre sau no desenvolupat

5
10
5
Tramitació de projectes de reparcel·lació, exp. d'aprovació de bases i estatuts de les juntes de compensació 100
Acta de replanteig, alineación o rasants feta per topografia Aplicació de la factura externa
Llicència de 1a ocupació 0.10% de la base imposable del ICIO


   descàrrega en format pdf (23kb)

TAXA DE PREUS PÚBLICS

Preus d'entrada al Museu Hidroelèctric de Capdella

Entrada individual: 2,50€
Entrada grup (més de 15pax.): 2€
Entrades gratuïtes: Menors de 9 anys

   Taxa per visites a museus, exposicions i visites guiades a llocs d'interés patrimonial, històric o artístic i centres similars - descàrrega en format pdf (20kb)

Llar d'infants

ORDENANÇA

  Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants -    descàrrega en format pdf (20kb).

TAXES I HORARIS

Llar d'infants


Horari: 9.00h a 17.00h
Telèfon: 973 66 30 14

Taxes
Contepte Import
Matrícula, material i assegurança (1 quota a inici de curs) 30€
Quota mensual 80€
Quota mensual (mitja jornada) 60€
Dinar diari 4€


Casal d'estiu


Horari: 9.00h a 17.00h

Dates: des que s'acaba el curs escolar fins al 31 de juliol

  Preu per nen Preu nen més
d'un germà
Preu nens escola
tot l'any
Preu nens escola
tot l'any amb germans
1 setmana 30€ 25€ 28€ 23€
2 setmanes 60€ 55€ 58€ 53€
3 setmanes 90€ 85€ 88€ 83€
4 setmanes 120€ 115€ 118€ 113€
5 setmanes 150€ 145€ 148€ 143€
6 setmanes 180€ 175€ 178€ 173€
7 setmanes 210€ 205€ 208€ 203€


TRANSPORT ESCOLAR

Els alumnes de la vall Fosca disposen del servei de transport escolar.
Per a més informació sobre aquest servei truqueu a 973 66 30 01

Serveis Sanitaris

Els horaris dels serveis sanitaris del municipi de la Torre de Capdella i de Senterada són els següents:

ESPUI

Dilluns: de 12.00 h a 13.00 h

LA POBLETA DE BELLVEÍ

Divendres: de 12.00 h a 13.00 h

SENTERADA

Dilluns: de 13.30 h a 15.00 h
Dimarts: de 10.30 h a 12.30 h (només consulta d’infermeria)
Dimecres: de 12.00 h a 15.00 h
Dijous: de 16.30 h a 18.30 h
Divendres: de 13.15 h a 15.00 h
Analítiques: divendres de 18 h a 19 h amb cita prèvia

TELÈFONS DELS SERVEIS SANITARIS

Telèfon del consultori mèdic d'Espui: 973 66 30 70
Telèfon del consultori de la Pobleta de Bellveí: 973 66 18 01
Telèfon del consultori mèdic de Senterada: 973 66 17 79
Telèfon d'urgències: 973 68 13 23 / *061


Recollida d'escombraries

Servei de recollida de trastos vells:   3r dimecres de cada mes
Per a més informació podeu trucar al 973 650187 (Consell Comarcal del Pallars Jussà)

Borsa de Treball

Ofertes de feina al Municipi

Actualment no hi ha ofertes de feina al Municipi.

Informació per als anunciants

Si voleu anunciar alguna oferta de feina de la vostra empresa a través del web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, envieu-nos la següent informació a l’adreça ajuntament@torrecapdella.ddl.net:

 • Data de l’oferta
 • Data límit per enviar el currículum
 • Empresa
 • Feina
 • Característiques
 • Tipus de jornada
 • Remuneració
 • Adreça postal on s’ha d’enviar el currículum