13-03-2017
CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ D'UN/A NETEJADOR/A DE LES OFICINES MUNICIPALS
L'Ajuntament de la Torre de Capdella inicia la contractació d’una persona per dur a terme la neteja de les instal·lacions de l’ajuntament de la Torre de Capdella.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 27 de març.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la convocatòria la provisió pel sistema de concurs de mèrits d’un lloc de treball de netejador/a dels locals i oficines municipals a l’Ajuntament de la Torre de Capdella atès que hi haurà una baixa laboral, en règim de contractació laboral, amb incorporació durant el mes de març de 2017, una remuneració mensual bruta de 481,29 més un complement laboral de 293,71 € per 14 mensualitats. La jornada laboral serà de 1250 hores a l’any, que es distribuiran segons necessitat del servei.

Les tasques a desenvolupar seran les de la neteja de les instal·lacions de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i d’altres instal·lacions que siguin necessàries en cas de necessitat. L’horari es marcarà segons la època de l’any i les necessitats del servei, fins a consumir les 1250 hores l’any.

2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per a ser admesos al concurs, els aspirants hauran de reunir els següents requisits (article 135 TRRL):
a) Ser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys d’edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa, referits ambdós límits a la data en què es compleixi el termini de presentació d’instàncies.
c) Tenir el títol de certificat d’escolaritat o equivalent.
d) No patir malaltia ni defecte físic que l’impedeixi el normal desenvolupament de les funcions a realitzar.
e) Estar en possessió del títol del nivell A de català.
f) No trobar-se incorregut en causa d’incapacitat específica conforme les lleis.
g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
h) Per imperatiu de les funcions a realitzar i de les característiques d’aquest municipi, amb 19 nuclis de població, l’aspirant haurà de tenir carnet de conduir B, amb vehicle propi.

Tots els requisits els haurà de complir l’aspirant en el moment de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

3.- SOL·LICITUDS

Les instàncies-sol·licituds per a prendre part al concurs de mèrits en que els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s’exigeixen en la Base Segona, acompanyades de la documentació acreditativa de la titulació i de la justificativa dels mèrits al·legats per a la seva valoració, degudament autenticades, d’acord amb els barems del concurs, es dirigiran al senyor Alcalde-President i es presentaran a la Secretaria Municipal durant els deu dies hàbils següents a la publicació, en el taulell d’anuncis de la Corporació, d’aquesta convocatòria, segons model que s’adjunta com a “annex I” a aquestes Bases.

Les dades aportades en aquesta selecció de personal estaran sota la protecció de la Llei 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal.

4.- COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora efectuarà la selecció de personal, i estarà composada per:
•    President, el de la corporació o membre en qui delegui
•    Vocals: Un representant de cadascun dels grups polítics que formen la Corporació
•    Secretària: La de la corporació, que tindrà veu sense dret a vot.

L’ordre de puntuació definitiva, vindrà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració de cadascun del mèrits acreditats.

5.- BAREM DE MÈRITS

La valoració dels mèrits del concurs es realitzarà de conformitat amb el següent barem:

Mèrits preferents:
a)    Per coneixença del terme municipal, dels diferents nuclis i serveis, o acreditant la residència habitual: fins a 5 punts
b)    Per acreditació d’haver desenvolupat tasques similars: fins a 5 punts
c)    Per haver treballat en una administració pública realitzant tasques similars: 0.02 punts per mes efectivament treballat, màxim 1 punt
d)    Per trobar-se en alguna de les situacions d’exclusió social previstes legalment (violència de gènere, aturat major de 45 anys...): fins a 1 punts

Mèrits no preferents:
a)    Tenir família a càrrec
b)    Tenir disponibilitat horària
c)    Coneixements d’activitats en el lleure, monitora de menjador, manipulador d’aliments...

Entrevista personal: fins a 20 punts.


6.- INCIDÈNCIES

La Comissió Qualificadora queda facultada per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre i desenvolupament del concurs en tot el que no es preveu en les Bases mitjançant l’entrevista personal.
 

7.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT

L’aspirant proposat presentarà en la Secretaria de la Corporació, dins el termini de 10 dies habils a partir de la publicació, els documents acreditatius de les condicions que per a prendre part al concurs es demanen a la base segona i que són:
-    Fotocòpia autenticada del DNI.
-    Copia autenticada del certificat d’escolaritat o equivalent.
-    Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat.
-    Còpia autenticada del permís de conduir.
-    Tota aquella altra documentació que consideri necessària de tenir-se en compte per les valoracions de mèrits.


La Torre de Capdella, 13 de març de 2017

L’Alcalde
28-02-2017
Diumenge, 19 de març
Hora: 19.30 h (Ajuntament de la Torre de Capdella
Lectura de poemes i cinema: La novia (2015)
Basada en l'obra Bodas de sangre de Federico García-Lorca
Directora: Paula Ortiz.
28-02-2017
Dissabte, 25 de març
6:30 h Sortida de l’autocar des de la Torre de Capdella
Inscripcions: abans dels dia 15 de març de 2017!
Conxita Salvadó: 686 04 10 73 Josep Montoya: 639 04 28 26 Ajuntament: 973 663 001.