Funcions

A través d’aquesta web podreu agilitzar algunes gestions que es realitzen des de la secretaria de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. Així doncs, us podreu descarregar els impresos en línia, i una vegada complimentats i signats, els podreu remetre per correu ordinari a l’Ajuntament.

Des de la Secretaria de l’Ajuntament de la Torre de Capdella podeu tramitar:

 • Registre General de documentació
 • Baixes i modificacions al padró d’habitants (les altes s’han de tramitar personalment)
 • Expedients de contractació d’obres, serveis
 • Gestió dels acords adoptats pel Ple Municipal
 • Servei de fe pública
 • Serveis generals:
 • Gestió cementiris
 • Celebració de bodes civils
 • Cens d'animals de companyia
 • Taulell d'anuncis
 • Registre general de documentació
 • Relació amb altres administracions
 • Altres serveis generals


Horari d'atenció al públic:

Matí: de dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h
Tarda: dilluns i dijous de 16:30h a 20:30h
Telèfon: 973 66 30 01
Fax: 973 66 31 45
Correu electrònic: ajuntament@torrecapdella.ddl.net

Ordenances


  Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants - descàrrega en format pdf (20kb).

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic - descàrrega en format pdf (38kb).

  Taxa per expedició de documents administratius - descàrrega en format pdf (23kb).

  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana - descàrrega en format pdf (120kb).

  Impost sobre Béns Immobles - descàrrega en format pdf (45kb).

  Taxa per llicència d'activitats i d'obertura d'establiments - descàrrega en format pdf (25kb).

  Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol sobre domini públic local - descàrrega en format pdf (46kb).

  Impost sobre Activitats Econòmiques - descàrrega en format pdf (37kb).

  Taxa per visites a museus - descàrrega en format pdf (20kb).

  Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - descàrrega en format pdf (103kb).

  Contribucions especials - descàrrega en format pdf (143kb).

Padró d'habitants


Les altes i canvis de domicili al Padró d'habitants s'han de fer personalment a les oficines de l'Ajuntament presentant la documentació següent:

- DNI, passaport o targeta de residència
- Escriptura de propietat de l'immoble
- Contracte de lloguer
- Acceptació de la persona principal que habita en el domicili


POBLACIÓ TOTAL: 820
Localitat Habitants
Estavill 13
La Pobleta de Bellveí 156
Envall 3
Antist 28
Castell-estaó 22
La Plana de Mont-rós 66
Beranui 9
Molinos 21
Astell 28
Oveix 35
Aguiró 43
Paüls 38
Mont-rós 49
Pobellà 55
La Torre de Capdella 86
Aiguabella 10
Espui 78
La Central de Capdella 56
Capdella 24