Obres

El Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals de la Subdirecció General de Cooperació Local, subvenciona a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional obres realitzades al municipi (p. ex., Portada d’Aigua i Nou Dipòsit Regulador Antist i Ampliació Captacions d’Abastiment d’Aigua a la Plana de Mont-rós).

Llicència de particulars


LLICÈNCIA 1 -      descàrrega en format pdf (27kb).

Ordenança de construccions, instal·lacions i obres


ORDENANÇA 3 -      descàrrega en format pdf (21kb).

Serveis i horari d'atenció


FUNCIONS
  • Consultes urbanístiques
  • Atorgament de les llicències d'obres
  • Inspecció i direcció de l'activitat urbanística del municipi
SERVEIS TÈCNICS

Es poden fer consultes urbanístiques, mitjançant una instància normalitzada al Registre de l'Ajuntament.

Horari d'atenció al públic:
Dilluns i dimarts de 10.00h a 15.00h

Correu electrònic:
oficinatec@vallfosca.net

Telèfon per concertar visita:
973 66 30 01

Normes subsidiàries

A l’espera de la redacció definitiva del text refós de la modificació de les normes subsidiàries de planejament del municipi de la Torre de Capdella, podeu realitzar les vostres consultes o aclarir qualsevol dubte amb els serveis tècnics de l’ajuntament:

Telèfon: 973663001
Correu electrònic: oficinatec@vallfosca.net
Índex de plànols
Títol I. Disposicions Generals


CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LES NORMES -   pdf [71kb]

article 1. Àmbit territorial i objecte de les Normes sudsidiàries
article 2. Marc legal
article 3. Contingut
article 4. Caràcter subsidiari de les Normes
article 5. Vigència
article 6. Modificació i revisió de les Normes Subsidiàries
article 7. Normes d'interpretació

CAPÍTOL SEGON. DESPLEGAMENT DE LES NORMES -   pdf [65kb]

article 8. Iniciativa i Competències
article 9. Planejament derivat
article 10. Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl Urbà
article 11. Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl Apte per Urbanitzar
article 12. Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl No Urbanitzable
article 13. Desplegament de les Normes Subsidiàries respecte als sistemes generals

CAPÍTOL TERCER. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT -   pdf [70kb]

article 14. Elecció dels sistemes d'actuació
article 15. Polígons i Unitats d'Actuació
article 16. Projectes d'Urbanització
article 17. Estudis d'Impacte Ambiental
article 18. Sistema d'actuació en Sòl Urbà
article 19. Sistema d'actuació en Sòl Apte per Urbanitzar
article 20. Execució de les Normes Subsidiàries en Sòl No Urbanitzable
article 21. Execució i gestió de sistemes
article 22. Convenis urbanístics

CAPÍTOL QUART. INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I L'ÚS DEL SÒL -   pdf [90kb]

SECCIÓ PRIMERA. LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS

article 23. Actes subjectes a llicència
article 24. Procediment d'atorgament de llicències
article 25. Contingut de les llicències
article 26. Classificació de les obres: Obres Majors i Obres Menors
article 27. Documents per a la sol.licitud de la llicència d'obres majors
article 28. Documents per a la sol.licitud de la llicència d'obres menors
article 29. Condicions d'atorgament de llicències
article 30. Obligacions del titular de la llicència
article 31. Execució de les obres
article 32. Caducitat, termini i pròrroga de les llicències
article 33. Seguiment de les obres
article 34. Establiment de terminis per a edificar per part de l'Ajuntament
article 35. Infraccions urbanístiques
article 36. Llicències d'edificació en Sòl Urbà
article 37. Llicències en Sòl Apte per Urbanitzar
article 38. Llicències en Sòl No Urbanitzable
article 39. Certificats sobre Aprofitament Urbanístic

SECCIÓ SEGONA. RÈGIM JURÍDIC PER A CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS EN EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ, VOLUM DISCONFORME O INCLOSOS DINS D'UNA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT O D'EXECUCIÓ

article 40. Edificis i instal.lacions en situació de fora d'ordenació
article 41. Règim jurídic aplicable als edificis i instal.lacions en situació de fora d'ordenació
article 42. Edificis i instal.lacions en situació de volum o ús disconforme
article 43. Règim jurídic aplicable als edificis i instal.lacions en situació de volum o ús disconforme
article 44. Edificis i instal.lacions dins d'una àrea de planejament o d'execució
article 45. RègimTítol II. Paràmetres Comuns d'Ordenació i Ús


CAPÍTOL PRIMER. REGULACIÓ GENERAL DE L'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ -   pdf [79kb]

article 46. Regulació d'alineacions
article 47. Posició de l'edificació
article 48. Regulació de l'espai lliure privat
article 49. Regulació de l'altura reguladora màxima
article 50. Limitació de l'altura de l'edificació en terrenys en pendent
article 51. Regulació de la coberta
article 52. Regulació dels cossos sortints
article 53. Regulació dels elements sortints
article 54. Regulació dels vols en els espais interiors d'espai lliure privat
article 55. Regulació de les tanques
article 56. Regulació dels pujadors
article 57. Regulació de servituds, porxats i passos coberts
article 58. Reculades de l'edificació
article 59. Adaptació topogràfica del terreny

CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ GENERAL DE LES EDIFICACIONS -   pdf [71kb]

article 60. Regulació de les plantes baixes
article 61. Regulació de les plantes soterrani
article 62. Regulació de les plantes pis
article 63. Elements per sobre de l'altura reguladora
article 64. Regulació dels espais sotacoberta. El "cap de casa" 27
article 65. Regulació del vol de coberta
article 66. Regulació dels elements sobre la coberta: llucanes i finestres
article 67. Regulació general de les façanes
article 68. Tractament de les parets mitgeres

CAPÍTOL TERCER. PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS -   pdf [79kb]

article 69. Desenvolupament de la regulació d'usos
article 70. Regulació de l'ús d'habitatge
article 71. Regulació de l'ús hoteler
article 72. Regulació de l'ús de comerç
article 73. Regulació de l'ús d'oficines i serveis privats
article 74. Regulació de l'ús de magatzems
article 75. Regulació de l'ús industrial
article 76. Regulació d'activitats extractives
article 77. Regulació de l'ús de càmping i caravàning
article 78. Regulació de l'ús de garatge i aparcament
article 79. Regulació de l'ús agropecuari
article 80. Regulació de l'ús de turisme rural
article 81. Regulació d'activitats amb incidència ambiental
article 82. Disposició de les activitats segons la categoria
article 83. Límits màxims a cada categoriaTítol III. Règim Urbanístic del Sòl


CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS. -   pdf [59kb]

article 84. Classificació i Qualificació del sòl
article 85. Els Sistemes
article 86. Les zones

CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES -   pdf [88kb]

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

article 87. Definició i regulació general
article 88. Execució dels sistemes
article 89. Titularitat i afectació del sòl
article 90. Protecció dels sistemes i altres proteccions

SECCIÓ SEGONA. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONS

article 91. Definició
article 92. Sistema viari, clau A

SECCIÓ TERCERA. SISTEMA HIDROGRÀFIC

article 93. Definició
article 94. Sistema hidrogràfic, clau H

SECCIÓ QUARTA. SISTEMA GENERAL D'ESPAIS LLIURES

article 95. Disposicions generals
article 96. Sistema d'espais lliures, clau V

SECCIÓ QUINTA. SISTEMA GENERAL D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS

article 97. Disposicions generals
article 98. Sistema d'equipaments, clau E
article 99. Sistema de serveis tècnics, clau T

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ (SU) -   pdf [158kb]

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

article 100. Determinació de l'àmbit
article 101. Ordenació del Sòl Urbà
article 102. Deures dels propietaris en el Sòl Urbà

SECCIÓ SEGONA. ZONES EN SÒL URBÀ

article 103. Classes de zones
article 104. Zona de nuclis històrics. Clau 1
article 105. Zona d'edificacions de volumetria singular. Clau 2

SECCIÓ TERCERA. ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ ESPECÍFICS DEL SÒL URBÀ

article 106. Unitat d'Actuació La Pobleta 1. UA-LP1
article 107. Unitat d'Actuació La Pobleta 2. UA-LP2
article 108. Unitat d'Actuació La Pobleta 3. UA-LP3
article 109. Unitat d'Actuació La Pobleta 4. UA-LP4
article 110. Unitat d'Actuació La Pobleta 5. UA-LP5
article 111. Unitat d'Actuació La Pobleta 6. UA-LP6
article 112. Unitat d'Actuació La Pobleta 7. UA-LP7
article 113. Unitat d'Actuació La Plana 1. UA-LPl 1
article 114. Unitat d'Actuació La Plana 2. UA-LPl 2
article 115. Unitat d'Actuació La Plana 3. UA-LPl 3
article 116. Unitat d'Actuació Beranui 1. UA-B1
article 117. Unitat d'Actuació Molinos 1. UA-M1
article 118. Unitat d'Actuació Molinos 2. UA-M2
article 119. Unitat d'Actuació Molinos 3. UA-M3
article 120. Unitat d'Actuació Montrós 1. UA-MT1
article 121. Unitat d'Actuació Paüls 1. UA-P1
article 122. Unitat d'Actuació Paüls 2. UA-P2
article 123. Unitat d'Actuació Paüls 3. UA-P3
article 124. Unitat d'actuació Astell 1. UA-AS1
article 125. Unitat d'Actuació Guiró 1. UA-G1
article 126. Unitat d'Actuació Oveix 1. UA-O1
article 127. Unitat d'Actuació La Torre 1. UA-LT1
article 128. Unitat d'Actuació La Torre 2. UA-LT2
article 129. Unitat d'Actuació Aiguabella 1. UA-A1
article 130. Unitat d'Actuació Espui 1. UA-E1
article 131. Unitat d'Actuació Espui 2. UA-E2
article 132. Unitat d'Actuació Central de Capdella 1. UA-CC1
article 133. Unitat d'Actuació Central de Capdella 2. UA-CC2
article 134. Unitat d'actuació Capdella 1. UA-C1
article 135. Pla Especial La Central de Cabdella i Campament de FECSA. PE-CC1

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DEL SÒL APTE PER URBANITZAR (SAU) -   pdf [142kb]

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

article 136. Definició i tipus
article 137. Sistemes generals i locals en Sòl Apte per Urbanitzar

SECCIÓ SEGONA. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL APTE PER URBANITZAR

article 138. Deures del propietaris del Sòl Apte per Urbanitzar
article 139. Gestió del Sòl Apte per Urbanitzar

SECCIÓ TERCERA. ZONES EN EL SÒL APTE PER URBANITZAR

article 140. Classes de zones
article 141. Zona de nova edificació residencial

SECCIÓ QUARTA. SECTORS DEL SÒL APTE PER URBANITZAR

article 142. Sector Apte per Urbanitzar de La Pobleta 1, SAU-LP1
article 143. Sector Apte per Urbanitzar de La Plana, SAU-LPl1
article 144. Sector Apte per Urbanitzar de Molinos 1, SAU-M1
article 145. Sector Apte per Urbanitzar de Molinos 2, SAU-M2
article 146. Sector Apte per Urbanitzar de Montrós, SAU-MT1
article 147. Sector Apte per Urbanitzar de La Torre 1, SAU-LT1
article 148. Sector Apte per Urbanitzar de La Torre 2, SAU-LT2
article 149. Sector Apte per Urbanitzar de Cabdella 1, SAU-C1
article 150. Sectors aptes per urbanitzar a Espui, SAU-E1
article 151. Sectors aptes per urbanitzar a Espui, SAU-E2

CAPÍTOL CINQUÈ. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) -   pdf [103kb]

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

article 152. Definició i tipus
article 153. Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en el Sòl No Urbanitzable
article 154. Finques mínimes
article 155. Tanques
article 156. Nucli de població
article 157. Les masses arbrades
article 158. Les ermites
article 159. Usos permesos i usos prohibits
article 160. Regulació de les àrees esquiables

SECCIÓ SEGONA. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

article 161. Disposicions generals
article 162. Magatzems agrícoles
article 163. Construccions agroramaderes. Granges
article 164. Les Bordes
article 165. Habitatges rurals
article 166. Construccions d'utilitat pública i d'interès social
article 167. Construccions i instal.lacions d'obres públiques

SECCIÓ TERCERA. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE

article 168. Definició dels diferents tipus de sòl
article 169. Sòl No Urbanitzable agrícola, horts, prats i trossos, clau SA
article 170. Sòl No Urbanitzable amb tolerància d'ús esportiu, clau SA-2
article 171. Sòl No Urbanitzable forestal, clau SF
article 172. Sòl No Urbanitzable d'especial protecció natural i paisatgística, clau SPTítol IV. Normes de Protecció


CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS -   pdf [56kb]

article 173. Abast i contingut de les normes de protecció

CAPÍTOL SEGON. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, DEL PAISATGE I DEL PATRIMONI NATURAL -   pdf [68kb]

article 174. Protecció mediambiental
article 175. Protecció del paisatge i del patrimoni natural

CAPÍTOL TERCER. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL -   pdf [70kb]

article 176. Definició
article 177. Pre-catàleg
article 178. Elements del Pre-catàleg
article 179. Contingut del Pla Especial
article 180. Condicions del Pla Especial
article 181. Condicions de les obres de consolidació i conservacióDisposicions Transitòries


Disposicions Transitòries -   pdf [42kb]Disposició addicional: Definició de Paràmetres


A. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN L'ORDENACIÓ -   pdf [73kb]

A1. Definició de Paràmetres referits als àmbits de planejament
A2. Definició de Paràmetres referits a les zones
A3. Definició de Paràmetres referits a la parcel·la
A4. Definició de Paràmetres referits al carrer
A5. Definició de Paràmetres referits a l'edifici
A6. Definició de Paràmetres específics de l'edificació alineada al vial
A7. Definició de Paràmetres específics de l'edificació aïllada

B. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS D'USOS I ACTIVITATS

B1. CLASSES D'USOS I ACTIVITATS -   pdf [64kb]

Classificació d'usos i activitats
Classificació d'usos segons la permissivitat
Classificació d'usos segons el domini
Classificació d'usos segons l'activitat
Classificació d'activitats segons els efectes que se'n deriven

B2. CATEGORIES DE LES ACTIVITATS -   pdf [53kb]

Tipus d'activitats segons categories

B3. SITUACIÓ RELATIVA DE LES ACTIVITATS 135 -   pdf [53kb]

Edifici aïllat
Edifici independitzat
Tipus de situacions relatives de l'activitat